TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Bảng tin
1707/2017 Thông báo về dự kiến mở các lớp học phần học kỳ 1 - Năm học 2017-2018  (17/07/2017)
{Trích Thông báo tài khoản sinh viên khóa 2015-2018 và 2016-2019}
2905/2017 Thông báo về thời hạn Nhập điểm thành phần  (29/05/2017)
Thông báo về việc nhập điểm và gửi điểm thành phần các lớp tín chỉ kì 2 năm học 2016-2017
1404/2017 Thông báo về việc học tiếp sau Thực tập sư phạm và Thực tập Nghề nghiệp  (14/04/2017)
Lịch học sau khi kết thúc Thực tập Sư phạm và Thực tập Nghề nghiệp
2212/2016 Phân công giảng viên các học phần học kì II khóa 2015-2018  (22/12/2016)
Thời khóa biểu học kì II năm học 2016-2017 cho CĐCQ khóa 2015-2018
2212/2016 (CĐCQ khóa 15) Thông báo về việc đăng kí học phần học kì II năm học 2016-2017  (22/12/2016)
Đăng trên trang sinh viên. Giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập tham khảo
3011/2016 Thông báo về nhập điểm thành phần các học phần đào tạo theo tín chỉ học kì 1 năm học 2016-2017  (30/11/2016)
Thông báo về nhập điểm thành phần các học phần học kì 1 năm học 2016-2017 đối với khóa học 2015-2018
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI