TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Bảng tin
1203/2020 [KHẨN] Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (từ ngày 16/03 đến ngày 22/03)  (12/03/2020)
Dành cho toàn thể cán bộ giảng viên, viên chức, người lao động trực thuộc, thuộc Trường
0702/2020 THÔNG BÁO về việc hoãn thời gian thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục và học tập do dịch bệnh vi rút Cô-rô-na  (07/02/2020)
Dành cho toàn thể Công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên
3010/2019 Thông báo Quy chế đào tạo mới, Áp dụng từ năm học 2019-2020  (30/10/2019)
Dành cho toàn bộ sinh viên trình độ cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI