TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Bảng tin
0702/2020 THÔNG BÁO về việc hoãn thời gian thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục và học tập do dịch bệnh vi rút Cô-rô-na  (07/02/2020)
Dành cho toàn thể Công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên
3010/2019 Thông báo Quy chế đào tạo mới, Áp dụng từ năm học 2019-2020  (30/10/2019)
Dành cho toàn bộ sinh viên trình độ cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI