TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Bảng tin
2212/2016 Phân công giảng viên các học phần học kì II khóa 2015-2018  (22/12/2016)
Thời khóa biểu học kì II năm học 2016-2017 cho CĐCQ khóa 2015-2018
2212/2016 (CĐCQ khóa 15) Thông báo về việc đăng kí học phần học kì II năm học 2016-2017  (22/12/2016)
Đăng trên trang sinh viên. Giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập tham khảo
3011/2016 Thông báo về nhập điểm thành phần các học phần đào tạo theo tín chỉ học kì 1 năm học 2016-2017  (30/11/2016)
Thông báo về nhập điểm thành phần các học phần học kì 1 năm học 2016-2017 đối với khóa học 2015-2018
0408/2016 (SV) Thông báo về việc thi lần 2 học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016  (04/08/2016)
(Thông báo đã đăng trên trang thông tin sinh viên, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm và Giảng viên tham khảo)
2707/2016 Lịch đăng kí tín chỉ học kì 1 năm học 2016-2017 và hướng dẫn lập thời khóa biểu  (27/07/2016)
(Thông báo đã đăng trên trang thông tin sinh viên, giảng viên tham khảo)
0206/2016 Thông báo về nhập điểm thành phần các học phần học kì 2 năm học 2015-2016  (02/06/2016)
Thông báo về nhập điểm thành phần các học phần học kì 2 năm học 2015-2016 đối với khóa học 2015-2018
1105/2016 Đánh giá kết quả rèn luyện  (11/05/2016)
Dành cho cố vấn học tập các lớp CĐCQ 2015-2018
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI