TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Bảng tin
1201/2016 (GV) Hướng dẫn phân công cán bộ coi thi, chấm thi trên phần mềm  (12/01/2016)
Hướng dẫn phân công cán bộ coi thi, hướng dẫn chấm và nhập điểm trên phần mềm
3012/2015 (GV) Thông báo mở và hủy các lớp học phần  (30/12/2015)
Căn cứ theo số lượng sinh viên đăng ký từng lớp tín chỉ, Phòng QLĐT thông báo danh sách các lớp tín chỉ chính thức được thành lập. Sinh viên, giảng viên căn cứ theo thông báo này để thực hiện.
2812/2015 Số lượng đăng ký các học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học, Quản lí hành chính Nhà nước và Quản lí ngành  (28/12/2015)
Sinh viên một số ngành đăng ký sai lớp tín chỉ, đề nghị cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, giáo vụ khoa nhắc nhở sinh viên đăng ký đúng lớp theo nhóm ngành.
1712/2015 Bổ sung tiền trong tài khoản và đăng kí các học phần học kì II và các học phần điều kiện xét tốt nghiệp (thông báo trên trang sinh viên)  (17/12/2015)
Thông tin trên trang sinh viên, chuyển sang để các cán bộ chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập biết
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI