TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về nhập điểm thành phần các học phần học kì 2 năm học 2015-2016

Thu, 02/06/2016, 08:59 GMT+7

Thông báo về nhập điểm thành phần các học phần học kì 2 năm học 2015-2016 đối với khóa học 2015-2018

Căn cứ Kế hoạch đạo tạo; Căn cứ Kế hoạch thi kết thúc học phần, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 trình độ cao đẳng, hệ chính qui khóa 2015 - 2018 đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Phòng Quản lí Đào tạo đã xây dựng kế hoạch thi kết thúc học phần đối với các lớp khóa 2015 trên hệ thống quản lí đào tạo. Tuy nhiên vẫn còn một số học phần giảng viên giảng dạy xong chưa nhập điểm thành phần trên hệ thống.

Phòng Quản lí Đào tạo kính đề nghị Giảng viên giảng dạy các lớp học phần khóa 2015 - 2018 theo hệ thống tín chỉ chưa nhập điểm trên hệ thống, hoàn thành việc nhập điểm thành phần và gửi điểm lên hệ thống trước ngày 05/06/2015. Kế hoạch thi bắt đầu từ ngày 06/06/2015.

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI