TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

(GV) Thông báo mở và hủy các lớp học phần

Wed, 30/12/2015, 17:29 GMT+7

Căn cứ theo số lượng sinh viên đăng ký từng lớp tín chỉ, Phòng QLĐT thông báo danh sách các lớp tín chỉ chính thức được thành lập. Sinh viên, giảng viên căn cứ theo thông báo này để thực hiện.

    THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH MỞ VÀ HỦY CÁC LỚP HỌC PHẦN

Căn cứ tình hình đăng ký các lớp học phần của sinh viên tính đến ngày 30/12/2015;

Căn cứ qui chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ và qui định về quản lí đào tạo của Trường CĐSP Trung ương,

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo các lớp học phần bị hủy, không thành lập lớp, do số lượng sinh viên đăng ký dưới mức qui định, như sau:

1. Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học:

- Lớp PPNC100.7 (thứ Năm) gồm 10 sinh viên

- Lớp PPNC100.9 (thứ Sáu) gồm 19 sinh viên

2. Học phần Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành:

- Lớp QLHC100.4 (thứ Sáu) gồm 0 sinh viên

- Lớp QLHC100.9 (thứ Bảy) gồm 19 sinh viên

 

Các sinh viên đã đăng kí các lớp học phần có tên trong danh sách trên, về phòng Quản lí Đào tạo để được chuyển sang lớp phù hợp với nhóm ngành.

Các lớp ngoài danh sách trên chính thức được thành lập. Giảng viên và sinh viên các lớp được thành lập thực hiện theo đúng lịch học của thời khóa biểu.

 

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo!

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI