TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Số lượng đăng ký các học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học, Quản lí hành chính Nhà nước và Quản lí ngành

Mon, 28/12/2015, 15:46 GMT+7

Sinh viên một số ngành đăng ký sai lớp tín chỉ, đề nghị cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, giáo vụ khoa nhắc nhở sinh viên đăng ký đúng lớp theo nhóm ngành.

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

PHÒNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hà nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc số lượng đăng kí các học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học,

 Quản lí Hành chính Nhà nước và Quản lí ngành

 

Theo chương trình đào tạo các ngành trình độ cao đẳng hệ chính qui, có 02 học phần cấp chứng nhận theo chuẩn đầu ra bao gồm: Quản lí Hành chính Nhà nước và Quản lí ngành, Phương pháp nghiên cứu khoa học.

Với đặc thù khác nhau của các ngành đào tạo, các học phần này được chia thành các modul phù hợp với từng khối ngành. Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Quản lí Đào tạo đã phối hợp với khoa Quản lí Văn thư và khoa Cơ bản thống nhất nội dung các học phần trên và thông báo tới các khoa quản lí lớp về việc định hướng đăng ký học tập theo từng khối ngành để sinh viên được học theo nội dung phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Tuy nhiên, qua thống kê số lượng sinh viên đã đăng kí các lớp tín chỉ theo khối ngành, nhiều sinh viên chưa đăng kí đúng lớp theo nhóm ngành (bảng chia lớp phía dưới), dẫn tới sẽ khó khăn trong quá trình theo học modul 2 của các học phần trên.

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo tới Ban Chủ nhiệm các khoa, các cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp hướng dẫn sinh viên chuyển lớp tín chỉ cho phù hợp.

Theo các lớp đã được chỉ định nhóm ngành, Phòng Quản lí Đào tạo sẽ liên tục kiểm tra và hủy đăng ký (có hoàn lại học phí) của những sinh viên đã đăng kí sai lớp và cho phép sinh viên được đăng ký lại.

Lịch đăng ký bổ sung và đăng ký lại như sau:

- Từ 8h00 đến 11h30 các ngàytừ 28/12 (thứ Hai) đến 31/12 (thứ Năm): Sinh viên đăng ký thêm/bớt/chuyển lớp học phần trực tiếp tại Phòng Quản lí Đào tạo (tầng 3, nhà A). Vào thời gian trên, phòng Quản lí Đào tạo đóng cổng đăng ký trực tuyến và bố trí cán bộ trực để hỗ trợ đăng ký.

- Từ 12h00 ngày hôm trước đến 8h00 sáng ngày tiếp theo: Sinh viên tự đăng ký trực tuyến theo tài khoản trên phần mềm (Phòng Quản lí Đào tạo mở cổng đăng ký trực tuyến). Chú ý: sau khi đăng ký xong phải nhấn nút “Hoàn thành” để chính thức có tên trong danh sách lớp học phần.

- Thời hạn cuối cùng để sinh viên đăng ký vào các lớp học phần: 8h00 ngày 01/01/2016. Phòng Quản lí Đào tạo sẽ thông báo danh sách các lớp tín chỉ không được thành lập do không đủ số lượng sinh viên tối thiểu (40 SV). Sinh viên thuộc các lớp hủy kế hoạch cần đăng ký vào lớp khác, trực tiếp tại Phòng Quản lí Đào tạo.

I. Học phần Quản lí Hành chính Nhà nước

Học phần gồm 2 modul, trong đó modul 1 chung cho tất cả các ngành; modul 2 được biên soạn theo đặc điểm của từng nhóm ngành bao gồm:

- Nhóm 1: các ngành thuộc khối sư phạm

- Nhóm 2: các ngành thuộc khối văn phòng, thư viện

- Nhóm 3: các ngành thuộc khối văn hóa nghệ thuật và dịch vụ xã hội

Bảng chia lớp theo nhóm ngành:

Stt

Ngành

Lớp tín chỉ

Nhóm 1

1

Giáo dục Mầm non

Các lớp:

QLHC100.1 đến QLHC100.9

2

Các song ngành với ngành GDMN

3

Giáo dục Đặc biệt

4

Sư phạm Âm nhạc

5

Sư phạm Mĩ thuật

6

Sư phạm Tin học

7

Giáo dục Công dân

Nhóm 2

1

Quản trị Văn phòng

Lớp QLHC100.10

2

Thư kí Văn phòng

3

Lưu trữ học

4

Khoa học Thư viện

5

Tiếng Anh

6

Công nghệ Thông tin

Nhóm 3

1

Thiết kế Thời trang

Lớp QLHC100.11

2

Thiết kế Đồ họa

3

Việt Nam học

4

Quản lí Văn hóa

5

Công tác Xã hội

II. Học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học

Học phần gồm 2 modul, trong đó modul 1 chung cho tất cả các ngành, modul 2 được biên soạn theo đặc điểm của từng nhóm ngành bao gồm:

- Nhóm 1: các ngành khối sư phạm

- Nhóm 2: các ngành khối khoa học xã hội

- Nhóm 3: các ngành khối khoa học tự nhiên


Bảng chia lớp theo nhóm ngành:

Stt

Ngành

Lớp tín chỉ

Nhóm 1

1

Giáo dục Mầm non

Các lớp:

PPNC100.1 đến PPNC 100.9

2

Các song ngành với ngành GDMN

3

Giáo dục Đặc biệt

4

Sư phạm Âm nhạc

5

Sư phạm Mĩ thuật

6

Sư phạm Tin học

7

Giáo dục Công dân

Nhóm 2

1

Quản trị Văn phòng

Các lớp PPNC100.10 và PPNC100.11

2

Thư kí Văn phòng

3

Lưu trữ học

4

Khoa học Thư viện

5

Tiếng Anh

7

Thiết kế Thời trang

8

Thiết kế Đồ họa

9

Việt Nam học

10

Quản lí Văn hóa

11

Công tác Xã hội

Kính đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, cán bộ, giảng viên thông tin kịp thời tới sinh viên khóa 2015-2018 được biết để thực hiện../.

PHÒNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI