TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần dạy trực tiếp và trực tuyến từ ngày 09/05 đến 15/05/2022 (Tuần 12)

Fri, 06/05/2022, 14:22 GMT+7

Dành cho toàn thể GV

           Nhà trường thông báo các học phần dạy trực tiếp và trực tuyến Tuần 12: từ ngày 09/05 đến 15/05/2022

Giảng viên sẽ sử dụng phòng học của lịch dưới đây để dạy trực tiếp 

  LỊCH HỌC DƯỚI ĐÂY

Thứ 2 (09/05/2022)

Thứ 3 (10/05/2022)

Thứ 4(11/05/2022)

Thứ 5(12/05/2022)

Thứ 6(13/05/2022)

Thứ 7(14/05/2022)

 CN (15/05/2022)

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI