TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần dạy trực tiếp và trực tuyến từ ngày 12/04 đến 17/04/2022 (Tuần 8)

Fri, 08/04/2022, 14:02 GMT+7

Dành cho toàn thể GV

   Nhà trường thông báo các học phần dạy trực tiếp và trực tuyến Tuần 8: từ ngày 12/04 đến 17/04/2022

Lịch dạy ngày thứ 2 (11/04/2022) của khóa 20 sẽ chuyển sang dạy bù vào ngày thứ 6(15/04/2022) và thứ 7(16/04/2022)

Giảng viên sẽ sử dụng phòng học của lịch dưới đây để dạy trực tiếp 

  LỊCH HỌC DƯỚI ĐÂY

Thứ 3(12/04/2022)

Thứ 4(13/04/2022)

Thứ 5(14/04/2022)

Thứ 6(15/04/2022)

Thứ 7(16/04/2022)

 CN (17/04/2022)

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI